MACアドレスかベンダー名を入力して下さい


MACアドレス詳細 - 28:64:B0


Vendor name: Huawei Device Co., Ltd.

MAC Prefix: 28:64:B0

MAC Range: 28:64:B0:00:00:00 - 28:64:B0:FF:FF:FF

Type: MA-L

Address: No.2 of Xincheng Road, Songshan Lake Zone
     Dongguan Guangdong 523808
      CN

ベンダー更新履歴
2020-01-01 初期登録
Huawei Device Co., Ltd.
No.2 of Xincheng Road, Songshan Lake Zone
Dongguan Guangdong 523808
CN