MACアドレスかベンダー名を入力して下さい


ベンダー詳細 - WEIFANG GOERTEK ELECTRONICS CO.,LTD


WEIFANG GOERTEK ELECTRONICS CO.,LTD
Gaoxin 2 Road,Free Trade Zone,Weifang,Shandong,261205,P.R.China
Wei Fang  Shan Dong  261205
 CN

OUI block 範囲
1C:96:5A MA-L 1C:96:5A:00:00:00 - 1C:96:5A:FF:FF:FF
2C:4D:79 MA-L 2C:4D:79:00:00:00 - 2C:4D:79:FF:FF:FF
40:1B:5F MA-L 40:1B:5F:00:00:00 - 40:1B:5F:FF:FF:FF
48:18:8D MA-L 48:18:8D:00:00:00 - 48:18:8D:FF:FF:FF
4C:B9:9B MA-L 4C:B9:9B:00:00:00 - 4C:B9:9B:FF:FF:FF
84:17:66 MA-L 84:17:66:00:00:00 - 84:17:66:FF:FF:FF
90:89:5F MA-L 90:89:5F:00:00:00 - 90:89:5F:FF:FF:FF
A0:AB:51 MA-L A0:AB:51:00:00:00 - A0:AB:51:FF:FF:FF
A4:15:66 MA-L A4:15:66:00:00:00 - A4:15:66:FF:FF:FF
A4:53:85 MA-L A4:53:85:00:00:00 - A4:53:85:FF:FF:FF
A8:30:AD MA-L A8:30:AD:00:00:00 - A8:30:AD:FF:FF:FF
AC:FD:93 MA-L AC:FD:93:00:00:00 - AC:FD:93:FF:FF:FF
D0:BC:C1 MA-L D0:BC:C1:00:00:00 - D0:BC:C1:FF:FF:FF
DC:0C:2D MA-L DC:0C:2D:00:00:00 - DC:0C:2D:FF:FF:FF
DC:AF:68 MA-L DC:AF:68:00:00:00 - DC:AF:68:FF:FF:FF